Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

mzem

February 03 2019

2781 e2ca 500
Reposted frombrumous brumous viaxmonroex xmonroex
mzem
4273 9614 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxmonroex xmonroex

February 02 2019

mzem

January 31 2019

mzem
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viamadson madson

November 04 2018

mzem
8295 dbd2
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viainvisibile invisibile

October 20 2018

6237 7a3d 500
mzem
3710 23ba 500
Reposted fromonlypink onlypink viayourhabit yourhabit

October 13 2018

mzem
mzem
4949 7bb4 500
mzem
3512 9a3a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafotoplastikon fotoplastikon
mzem
mzem
mzem
6185 77ea
3605 4a1b 500
mzem
9143 85b6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
mzem
5201 e9fd
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci

October 09 2018

mzem
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viafotoplastikon fotoplastikon

October 01 2018

mzem
1166 04de 500
Reposted fromsarazation sarazation viaiblameyou iblameyou

September 23 2018

mzem
8534 7eb6 500
The Dog, Francisco Goya
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl