Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

5869 83e7
Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
4153 a113
Reposted fromvesania vesania viafotoplastikon fotoplastikon
mzem
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
mzem
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaszydera szydera

May 16 2017

mzem
5746 a102
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
4826 95df 500
Sophie Jodoin, from the series Remnants, 2011
mzem

May 14 2017

April 11 2017

mzem
4890 420d
Reposted fromsomebunny somebunny viarudosci rudosci

March 13 2017

mzem
5481 6e16 500

March 11 2017

mzem
7106 ee4b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
mzem
4839 2a7f

March 07 2017

7979 d996
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamissyseepy missyseepy
3783 abb1 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viamissyseepy missyseepy
mzem
7661 7782
Reposted fromkarahippie karahippie viafotoplastikon fotoplastikon

February 27 2017

mzem
4012 d4a0
Reposted frommonstrum monstrum viayourhabit yourhabit

February 18 2017

mzem
0554 e927

July 10 2015

mzem
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

July 07 2015

mzem
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaEtien Etien

July 05 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl