Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

mzem
8534 7eb6 500
The Dog, Francisco Goya
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viaiblameyou iblameyou

June 26 2018

mzem

June 25 2018

mzem
4143 eef8 500

Paul Klee, The Baloon, 1926

mzem
mzem
8346 e3da 500
mzem
2258 c7b1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajestemdeszczem jestemdeszczem
mzem
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viajestemdeszczem jestemdeszczem
mzem
7938 7c62 500
Reposted fromseaweed seaweed viajestemdeszczem jestemdeszczem
mzem
mzem
1265 0674
Reposted fromtwice twice viacotarsky cotarsky
mzem
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viacotarsky cotarsky
mzem
Tove Jansson
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacotarsky cotarsky
mzem
mzem
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viacotarsky cotarsky

May 24 2018

mzem
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko

January 21 2018

mzem
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viayourhabit yourhabit

December 01 2017

mzem
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaimpatient impatient

October 30 2017

6124 3a66 500

neutralthreads:

*cues Christina’s “Reflection”* (at Nashville, Tennessee)

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaiblameyou iblameyou

October 24 2017

mzem
4494 ab40 500
Reposted fromepidemic epidemic viapouler pouler

September 07 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl